• ناشر: گمان
  • مولف: احمد اخوت
  • دسته بندی : خاطرات